Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Założenia
Celem „Centrum Aktywności” jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu większej samodzielności, aktywności społecznej i osiągnięcie gotowości podjęcia aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod.
Koncepcja projektu „Centrum Aktywności” oraz "Centrum Aktywności II" opiera się na innowacyjnym modelu „Trener/trenerka Aktywności” wypracowanym i sprawdzonym przez Fundację Eudajmonia na Dolnym Śląsku.

Dla kogo adresowany jest ten model:

  • bezpośrednimi odbiorcami modelu są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp. Wiele z tych osób nie korzysta z dostępnych form wsparcia, nie dostało się lub nie ukończyło udziału w projektach prozatrudnieniowych, 
  • funkcjonowanie tego rodzaju wsparcia pośrednio wpływa także na efektywność działania instytucji pomocy i integracji społecznej (np. OPS-ów, PCPR-ów, organizacji pozarządowych).


Jakie są założenia wsparcia w ramach modelu:

  • usługa ta opiera się na współpracy osoby z niepełnosprawnościami z trenerem/ką aktywności, którego zadaniem jest towarzyszenie klientowi/ce w procesie osiągania celów niezbędnych do poprawy sytuacji życiowej i wzrostu samodzielności,
  • zakres współpracy osoby z niepełnosprawnością z trenerem/ką aktywności zależy od potrzeb i możliwości klienta/tki ustalanych na początku współpracy (zawsze muszą być to jednak działania związane z aktywnością społeczną i zawodową),
  • współpraca osoby z niepełnosprawnością z trenerem/ką aktywności jest długofalowa, wymaga przestrzegania umówionych zasad i zaangażowania obu stron,
  • trener/ka aktywności jest osobą posiadającą kwalifikacje do realizacji wsparcia w oparciu o opisywany model (posiada wiedzę, umiejętności i odpowiednią postawę uzupełnione w trakcie szkolenia przygotowującego do pełnienia funkcji trenera/ki aktywności),
  • dla zwiększenia efektów współpracy osoby z niepełnosprawnościami z trenerem/ką aktywności zasadne jest korzystanie ze wsparcia innych specjalistów i asystentów funkcjonalnych (np. doradców całożyciowych, psychologów, asystentów osoby niepełnosprawnej, tłumaczy j. migowego, przewodników osoby niewidomej itd). 

Wartości i efekty:

Naczelną zasadą wsparcia jest indywidualna pomoc w procesie zmian a głównym efektem wsparcia jest wzrostu samodzielności osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb, możliwości i indywidualnych wyborów. Uzupełnieniem tego, może być wsparcie
grupowe w postaci warsztatów psychologicznych, motywacyjnych, doradczych z elementami doradztwa zawodowego.

Fundacja Eudajmonia opracowała „Przewodnik po Modelu Trener/-ka Aktywności”. Jest on dostępny na stronie www.eduajmonia.pl.
W działalności „Centrum Aktywności” wykorzystywane są metody wypracowane przez Sejmik i zrzeszone w nim organizacje, projekty innowacyjne i ponadnarodowe. Prowadzona przez Sejmik współpraca ponadnarodowa będzie inspiracją do włączania kolejnych metod, narzędzi, które sprawdzają się w innych krajach.

 

Centrum Aktywności funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku. Otwarte jest w godz. 8.00 – 16.00
Adres: 10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 11/17
e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl

tel. 89 523 84 01; kom. 504 22 55 95

Karta zgłoszeniowa do pobrania:

karta

 

Projekt „Centrum Aktywności” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wartość ogółem: 1 233 958,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 171 858,80 zł

Wkład UE: 1 048 864,98 zł

 


Projekt „Centrum Aktywności II” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wartość ogółem: 1 276 681,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 201 431,80 zł

Wkład UE: 1 077 529,53 zł

 


 

 

 

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W