Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Statut 

 

 

 

Statut Warmińsko - Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

 

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 

 § 1

Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi zrzeszenie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 § 2

1.  Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Olsztyn. Dla właściwego realizowania swoich celów Sejmik może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

2. Sejmik może tworzyć przedstawicielstwa na terenie swojego działania.

 § 3

Sejmik ma prawo zrzeszania się w organizacjach krajowych i w organizacjach międzynarodowych.

 § 4

Sejmik jest organizacją posiadającą osobowość prawną.

 § 5

Sejmik może używać znaku, odznak, symboli i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ Sejmiku.

 § 6

1.Sejmik działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Sejmik może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 ROZDZIAŁ II

 Cele Sejmiku i ich realizacja

§ 7

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans obywateli w społeczeństwie.

 

 § 8

 Sejmik realizuje swoje cele przez:

1.      Współpracę z władzami i urzędami administracji samorządowej i państwowej, organizacjami pozarządowymi i biznesem w zakresie organizacji pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

2.      Działanie w celu usuwania barier urbanistycznych, architektonicznych, transportowych oraz barier społecznych, w komunikowaniu się, psychologicznych i biurokratycznych.

3.      Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

4.      Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

5.      Rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

6.      Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zwłaszcza wśród osób z niepełnosprawnościami

7.      Integrowanie i wspieranie lokalnych środowisk osób z niepełnosprawnościami

8.      Promowanie  i organizację wolontariatu.

9.      Inspirowanie, współtworzenie oraz wspieranie tworzenia stanowisk pracy, zakładów, a także działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnościami. Kreowanie polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

10.  Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz w zakresie ekonomii społecznej.

11.  Prowadzenie działalności informacyjnej, poradniczej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.

12.  Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej oraz turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

13.  Tworzenie warunków do rozwijania działalności samopomocowej.

14.  Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

15.  Prowadzenie działań interwencyjnych.

16.  Działalność charytatywną.

17.  Inicjowanie, opiniowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

18.  Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form popularyzujących problematykę osób z niepełnosprawnościami.

19.  Podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Sejmiku.

20.  Tworzenie nowych, adoptowanie istniejących obiektów służących rehabilitacji, sportowi, turystyce, rekreacji, kulturze, edukacji i innym dziedzinom życia społecznego oraz prowadzenie działalności w tych obiektach.

21.  Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

22.  Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

23.  Podejmowanie działań zwiększających potencjał zawodowy oraz aktywność obywateli, instytucji; w szczególności stwarzających możliwości uzyskania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, m.in. poprzez:

a)                 doradztwo/poradnictwo zawodowe,

b)                 szkolenia, warsztaty psychologiczne i działania wspierające,

c)                 rozwijanie form i programów szkoleniowych, form zatrudniania,

d)                 rozwijanie i promocja współpracy pomiędzy aktorami rynku pracy,

e)                 zmienianie niekorzystnych postaw społecznych wobec osób     niepełnosprawnych, kampanie informacyjno - promocyjne skierowane do     odpowiednich grup społecznych i środowisk,

f)                   inicjowanie i prowadzenie badań i ekspertyz.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 § 9

Członkowie Sejmiku dzielą się na:

1.      Zwyczajnych

2.      Wspierających

3.      Honorowych

§ 10

1.      Członkiem zwyczajnym może być  stowarzyszenie lub inna osoba prawna,  zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami lub działające na ich rzecz, po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Sejmiku oraz przyjęciu uchwałą Rady.

2.      Członek zwyczajny Sejmiku jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jednego członka zwyczajnego Sejmiku.

3.      Każdy członek zwyczajny Sejmiku ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby ją reprezentującej. 

 

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Sejmiku.

 § 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona przy realizacji zadań statutowych Sejmiku.  Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Sejmiku na wniosek Rady.

 § 13

 Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:

1.      bierne i czynne prawo wyboru do władz Sejmiku poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli,

2.      zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących działalności Sejmiku,

3.      udział we wszelkich pracach i działaniach Sejmiku oraz dostęp do informacji o jego działalności.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo korzystać z praw określonych w § 13 pkt 2 i 3. 

 § 15

 Członkowie honorowi korzystają z praw określonych w § 13 pkt  2 i 3 oraz zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

 § 16

 Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:

1.      Postępowanie zgodnie ze statutem, obowiązującymi regulaminami i uchwałami Władz Sejmiku.

2.      Branie czynnego udziału w pracach i działaniach Sejmiku.

3.      Regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących zgodnie z podjętymi uchwałami.

 

 

§ 17

Członkostwo w Sejmiku ustaje wskutek:

1.      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Radzie na piśmie,

2.      skreślenia z listy członków przez Radę z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok pomimo 1 upomnienia

3.      wykluczenia uchwałą Rady za rażące naruszenie przepisów statutowych lub uchwał Walnego Zebrania,

4.      rozwiązania lub likwidacji organizacji będącej jego członkiem.

 

§ 18

Rada Sejmiku może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa.

 § 19

Od uchwały Rady Sejmiku o skreśleniu z listy członków lub zawieszeniu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania w terminie miesiąca od daty jej doręczenia.

 § 20

Członkostwo honorowe wygasa poprzez:

1.      dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie,

2.      pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania,

3.      śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Sejmiku

 

§ 21

 Władzami Sejmiku są:

1.      Walne Zebranie,

2.      Rada Sejmiku, zwana w skrócie również Radą,

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 22

Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

 § 23

 Kadencja władz trwa 4 lata

 § 24

 Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub ustawa stanowi inaczej.

 

 W razie równości głosów w trakcie jawnego głosowania, decyduje głos przewodniczącego.

 § 25

 Rada Sejmiku i Komisja Rewizyjna mogą w trakcie trwania kadencji uzupełnić swój skład w liczbie nie większej niż 1/3. Uchwała Rady oraz Komisji Rewizyjnej w sprawie uzupełnienia swojego składu podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.

 § 26

Funkcji w Radzie Sejmiku i Komisji Rewizyjnej nie można łączyć.

 

 Walne Zebranie

 

§ 27

Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Sejmiku.

Walne Zebranie jest prawomocne gdy:

1.      zostało zwołane zgodnie ze Statutem,

2.      w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

3.      w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

1.      Uchwalenie Statutu Sejmiku i jego zmian;

2.      Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania;

3.      Uchwalenie kierunków działania Sejmiku;

4.      Wybór Prezesa, członków Rady i Komisji Rewizyjnej;

5.      Ocena działalności Rady i Komisji Rewizyjnej;

6.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej;

7.      Podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium ustępującej Radzie;

8.      Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady;

9.      Rozpatrywanie wszystkich wniosków, postulatów itp. złożonych w okresie między Walnymi Zebraniami, a będącymi w jego kompetencji;

10.  Nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Rady;

11.  Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Sejmiku.

 

§ 29

 

W walnym Zebraniu udział biorą:

1.      z głosem decydującym – upoważnieni przedstawiciele członków zwyczajnych, każdy członek zwyczajny ma prawo tylko do jednego głosu,

2.      z głosem doradczym – reprezentanci członków wspierających oraz zaproszeni goście.

 

§ 30

 

Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Rada raz do roku.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków Sejmiku . Zebranie takie powinno być zwołane w terminie 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 33

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Rada zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

Rada Sejmiku

§ 34

Rada Sejmiku kieruje działalnością Sejmiku w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 35

Do zakresu działalności Rady należy:

1.       Regulamin Rady określa Rada

2.       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3.       uchwalanie planów działania i budżetu Sejmiku,

4.       reprezentowanie Sejmiku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

5.       kierowanie pracą bieżącą Sejmiku,

6.       powoływanie komisji i zespołów problemowych w miarę potrzeb,

7.       bieżące zarządzanie funduszami i majątkiem Sejmiku,

8.       składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,

9.       zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Sejmiku,

10.    ustalanie zasad reprezentowania członków Sejmiku na Walnym Zebraniu,

11.    ustalenie wysokości składek członkowskich,

12.    przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie członków,

13.    prowadzenie innej działalności statutowej zgodnie z uchwalonym regulaminem pracy Rady,

14.    podejmowanie decyzji o przystąpieniu Sejmiku do organizacji krajowych i międzynarodowych,

15.    informowanie Komisji Rewizyjnej o pracy Rady i zebraniach.

16.    zatwierdzanie wzorów znaku, odznak, symboli i pieczęci Sejmiku,

17.    podejmowanie decyzji o utworzeniu przedstawicielstw Sejmiku i uchwalanie regulaminów ich działania.

§ 36

1.Rada składa się z Prezesa i 10 członków.

2. Rada wybiera ze swego grona 3 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, którzy wraz z Prezesem stanowią  Prezydium Rady.

3. Rada zatwierdza zakres kompetencji Prezydium Rady

4. W umowach między Sejmikiem a członkiem Rady oraz w sporach z nim Sejmik reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.  

§ 37

Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 38

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli lub nadzoru , odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)       nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)       nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)       mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 39

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrola zgodności działań Rady ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania i Rady,

2.      Przedstawianie Radzie uwag, ocen i zaleceń wynikających z kontroli działalności Sejmiku,

3.      Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium ustępującej Radzie.

4.      Uchwalanie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

 

 

§ 40

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

§ 41

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 42

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Rady z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza:

§ 43

Majątek Sejmiku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§ 44

Na fundusze Sejmiku składają się:

1.      składki członkowskie,

2.      dochody z majątku Sejmiku,

3.      dochody z działalności gospodarczej, praw majątkowych i inne,

4.      darowizny, spadki jeśli aktywa przewyższają pasywa, zapisy, dotacje, subwencje i inne świadczenia,

5.      udziały i odsetki bankowe,

6.      ofiarność publiczna,

7.      dochody z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

Majątkiem i funduszami Sejmiku zarządza Rada zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 46

1.      Wszelkie dochody, nadwyżki przychodów nad kosztami służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Sejmiku.

2.      Zabronione jest:

·         udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,  członkowie organów oraz pracownicy   pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

·         przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

·         wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

·         zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 47

 

Do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Sejmiku wymagane są podpisy, co najmniej 2 członków Rady, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika lub sekretarza.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Uwagi końcowe:

§ 48

Zmiana Statutu i rozwiązanie Sejmiku wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.

 

§ 49

Uchwalając rozwiązanie Sejmiku, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje stowarzyszenia nie nastawione na zysk, prowadzące statutową działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o celach możliwie najbliższych celom Sejmiku, na których rzecz zostanie przekazany majątek Sejmiku pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

§ 50

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W