Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób NiepełnosprawnychWarmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (W-MSON lub Sejmik) istnieje od 1993 r. i jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i ma z tego tytułu osobowość prawną. Od 2005 r. jest również organizacją pożytku publicznego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000029987.

Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi zrzeszenie organizacji, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, działających nie dla zysku. Aktualnie zrzesza 43 organizacje z województwa warmińsko – mazurskiego. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Olsztyn. Sejmik może prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Zgodnie ze Statutem, celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Sejmik realizuje swoje cele w zakresie:

 1. Współpracy z władzami i urzędami administracji samorządowej i państwowej zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz organizacji pomocy społecznej – w tym uczestnictwo bezpośrednie, reprezentatywne w tych pracach.
 2. Usuwania barier urbanistycznych, architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się, psychologicznych i biurokratycznych.
 3. Rozpoznawania i sygnalizowania potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Integrowania i wspierania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych.
 5. Promocji i organizacji wolontariatu.
 6. Inspirowania, współtworzenia oraz wspierania tworzenia stanowisk pracy, zakładów, a także działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.
 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz w zakresie ekonomii społecznej.
 8. Prowadzenia działalności informacyjnej, poradniczej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 9. Tworzenia warunków do rozwijania działalności samopomocowej.
 10. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 11. Prowadzenia działań interwencyjnych.
 12. Działalności charytatywnej.
 13. Inicjowania, opiniowania i udziału w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia i ochrony praw osób niepełnosprawnych.
 14. Prowadzenia i wspierania działalności wydawniczej oraz innych form popularyzujących problematykę osób niepełnosprawnych.
 15. Podejmowania innych działań wspomagających realizację celów statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Sejmiku.
 16. Tworzenia nowych, adoptowania istniejących obiektów służących rehabilitacji, sportowi, turystyce, rekreacji, kulturze, edukacji i innym dziedzinom życia społecznego oraz prowadzenie działalności w tych obiektach.
 17. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 18. Podejmowania działań zwiększających potencjał zawodowy oraz aktywność obywateli, instytucji, w szczególności stwarzających możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, m.in. poprzez:

-      doradztwo/poradnictwo zawodowe,

-      szkolenia, warsztaty psychologiczne i działania wspierające,

-      rozwijanie form i programów szkoleniowych, form zatrudniania,

-      rozwijanie i promocja współpracy pomiędzy aktorami rynku pracy,

-      zmienianie niekorzystnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do odpowiednich grup społecznych i środowisk,

-      inicjowanie i prowadzenie badań i ekspertyz.

 

Kontakt z Sejmikiem:

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 pok. 14
10-575 Olsztyn
tel/fax (089) 523 22 14
tel/fax (089) 535 15 50
e-mail: wmson.ol@wp.pl
www.wmson.eu

Nr konta:
Bank Pekao S. A. 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

 

CENTRUM INFORMACYJNO - PORADNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od lipca 2001 roku działa przy Sejmiku Centrum Informacyjno - Szkoleniowe.

Mieści się w siedzibie Warmińsko - Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Al. M.J. Piłsudskiego7/9
tel. /fax (0-89) 523 22 14, 535 15 50
czynne jest w godzinach 8.00 - 15.00

Celem działania Centrum jest dostarczanie wiedzy i umiejętności organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządowym i państwowym, indywidualnym osobom niepełnosprawnym, służącym doskonaleniu działań zmierzających do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

Centrum realizuje swoje cele przez:

 • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji,,
 • koordynacja działań stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania poszczególnych problemów,
 • aktywizowanie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych na terenach szczególnie zaniedbanych, wspieranie osób niepełnosprawnych chcących utworzyć organizacje na tych terenach,
 • organizacja i realizacja kursów, szkoleń, konferencji i innych form dydaktycznych
 • działania zmierzające do stworzenia sieci punktów informacyjnych na terenie województwa,
 • stworzenie i aktualizowanie strony informacyjnej www, wydawanie biuletynu informacyjnego.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W