Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Samoocena działalności WMSONPodsumowanie pracy grupy roboczej ds. samooceny działalnosci W-MSON (fragmenty). Moderatorka - Katarzyna Sekutowicz

Kluczowe sukcesy i mocne strony działalności i funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych:

- otwartość i życzliwość ludzi działających w Sejmiku
- posiadanie liderów i animatorów w Sejmiku, którzy dobrze ze sobą współpracują (grupa aktywnych osób - lokomotywa)
- współdziałanie z różnymi podmiotami
- dobra współpraca z administracją rządową i samorządową
- doświadczenie 16 letniej pracy – „że jest, że przetrwał, aż tyle lat”
- trafność w wyborze określonych celów
- silna reprezentacja org. osób niepełnosprawnych
- Różnorodność organizacji należących do Sejmiku (różne problemy niepełnosprawności)
- wzrost roli WMSON w opinii liczących się partnerów na szczeblu wojewódzkim – pytanie o opinie, zapraszanie do współpracy
- realizacja ciekawych projektów:
        - Wygranie konkursu na zadanie zlecone – Centrum Informacyjno-Szkoleniowe
        - Organizowanie spotkań „Zintegrowani niepełnosprawni”
- wyjście poza działania na rzecz osób niepełnosprawnych, np. organizacja imprez zewnętrznych, typu festyn, mających na celu zintegrowanie os. niepełnosprawnych z osobami zdrowymi - Festyn „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu” i inne działania na rzecz reaktywowania stadionu
- współtworzenie projektów pod kątem aktywności społecznej os. niepełnosprawnych
- udzielanie wsparcia merytorycznego innym organizacjom:
       - organizowanie szkoleń z różnych dziedzin dla organizacji członkowskich
       - integracja stowarzyszeń zajmujących się problematyką niepełnosprawności na terenie województwa 
       - rozszerzenie działalności o szkolenia zawodowe i uzyskanie statusu Agencji Pośrednictwa Pracy
       - Pomoc innym organizacjom przy pisaniu projektów
       - Podejmowanie szybkich działań interwencyjnych (duża elastyczność – mała proceduralność)
- Dobra rozpoznawalność, głównie w środowisku
- duże zainteresowanie członków sejmiku organizowanymi spotkaniami i imprezami
- skupienie w Sejmiku kluczowych organizacji zajmujących się problematyką niepełnosprawności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
- Docenianie działań organizacji pozarządowych i ich autonomia
- dobra znajomość problematyki os. niepełnosprawnych przez prac. Sejmiku
- osoba reprezentująca Sejmik na zewnątrz jest lubiana w środowisku i ma autorytet 
- wzmocnienie instytucjonalne
       - Zatrudnienie psychologa i doradcy zawodowego
       - Zatrudnienie prawnika
       - Utrzymanie biura przez pół roku bez środków finansowych
       - Profesjonalizm koordynatora projektu 
       wpływy z 1%


Kluczowe obszary do wzmocnienia:

- Brak ciągłości i stabilności finansowej 
- Niskie wpływy z 1%
- Za małe rozpowszechnienie informacji o działaniach Sejmiku, głównie poza środowiskiem
- Małe „promowanie” swojej działalności przez cześć organizacji wśród innych członków sejmiku (na forum sejmiku)
- Utrudniony kontakt z częścią organizacji członkowskich ze względu na brak przez nich maila
- Zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracownikom sejmiku – programy z PFRON dają tylko zatrudnienie na czas realizacji projektu
- Brak własnego lokalu i ciasnota lokalowa, (Brak możliwości zachowania całkowitej dyskrecji względem beneficjentów ostatecznych (porady doradcy, psychologa, prawnika)
- Zbyt mały zespół pracowniczy przy tej ilości zadań i ze względu na lokal niemożność zatrudnienia większej liczby 
- Ograniczenia lokalowe i co do liczby personelu
- Za mało stałych pracowników
- Słaba ściągalność składek
- 16 lat doświadczeń - rutyna
- Brak ostatecznej konsekwencji w działaniach
 


OCENA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW DZIAŁANIA:

MISJA

Oceny od 3,25 do 3,75 – średnia 3,5 ( w skali od 1 do 4)
Jest jasna misja, którą posługuje się zarząd i zespół. Prowadzone przez organizację programy są zgodne z misją. Ludzie z zewnątrz identyfikują misję z organizacją.

Mocne strony:
Wg członków Sejmiku uczestniczących w spotkaniu Sejmik ma swoją misję. Jest ona upowszechniona m.in. poprzez umieszczenie jej na stronie. Misja jest jasna.

Ograniczenia:
Jednak wg niektórych członków odbiór misji jest indywidualny i nieuwspólniony. Nie ma m.in. jednoznacznego rozumienia grup, dla których Sejmik działa. Nie jest jednoznaczne co oznacza „działanie na rzecz środowiska os. niepełnosprawnych” – co należy rozumieć pod hasłem „środowisko” – mogą to być zarówno instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (np. pełnomocnik wojewody ds. osób niepełnosprawnych), organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne, rodziny osób niepełnosprawnych. Większość osób postrzegała wszystkie te podmioty jako potencjalnych odbiorców działań Sejmiku.

Rekomendacja:
Misja stanowi fundament pod działania organizacji i warto raz na kilka lat do niej wracać, aby sprawdzić m.in. czy jest ona jeszcze aktualna. Misja może ulegać zmianie, co kilka lat, jest związana ze strategią istnienia organizacji.
Warto zorganizować spotkanie poświęcone dyskusji na temat misji, tak, aby wszyscy mieli takie samo jej rozumienie.
Dobrze, aby podczas dyskusji poroszono takie zagadnienia jak:
1. Kim jesteśmy (kto jest członkiem Sejmiku), np. jesteśmy reprezentacją organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego lub jesteśmy organizacją zrzeszającą…poszczególne sformułowania poszczególne niosą bowiem informacje o charakterze organizacji.
2. Na rzecz rozwiązania jakiego problemu jesteśmy?
3. Jak działamy – jakimi metodami?
4. Na rzecz kogo działamy
5. co jest dla nas kluczowa wartością
6. co nas wyróżnia od innych organizacji tego typu
 

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA I POLITYCZNA

Oceny od 2,50 do 3,25 – średnia 3,00 ( w skali od 1 do 4)
Organizacja jest otwarta na współpracę z wieloma grupami interesów, jest w stanie przekonać do swoich programów różne grupy, uzyskuje fundusze na wsparcie swoich programów od różnych darczyńców.

Mocne strony:
Podczas dyskusji wskazywano na to, że organizacja jest apolityczna, mimo, że jej liderzy uczestniczą aktywnie w życiu politycznym. Nie określono tego, jako trudności czy też ograniczenia. Weryfikacja tego przekonania mogłaby nastąpić jedynie poprzez ewaluację wizerunku Sejmiku w środowisku lokalnym.

Ograniczenia:
Jako słabą stronę samodzielności wskazano brak autonomii finansowej. Brak jest samofinansowania się organizacji. Jest ona w dużej mierze uzależniona od funduszy z PFRON. Przestoje finansowe w PFRON mocno destabilizują sytuację finansową organizacji.
Pojawiła się także wątpliwość, co do pojęcia grupy interesu – czy działanie na rzecz jedynie środowiska osób niepełnosprawnych może być rozumiane jako „różne grupy interesu”? Wydaje się, że jest to uprawnione ze względu na fakt, że działania Sejmiku zaczęły obejmować nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także osoby sprawne np. poprzez działania na rzecz budowy Stadionu Leśnego. 
 
Rekomendacja:
Podczas analizy finansowej zwrócić uwagę na wypracowanie samofinansowalności Sejmiku. Zastanowić się nad odpowiednią dla Sejmiku formą, np. odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza w strukturach Sejmiku lub poza jej strukturami, oraz rodzajem, np. przygotowywanie ekspertyz do projektów budowlanych pod kątem dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, itp.

RADA W_MSON
Oceny od 2,00 do 3,75 – średnia 3,00 ( w skali od 1 do 4)
Rada w ścisłej współpracy z Zarządem (rozumianym jako Prezydium) wyznacza kierunki działania organizacji

Moce strony:
Część osób zasiadających w Radzie to ludzie aktywni (liderzy/rki, animatorzy/rki), którzy podejmują wiele inicjatyw na rzecz Sejmiku, na których zawsze można liczyć podczas organizowanych przez Sejmik przedsięwzięć.
Jest to zespół, który ze sobą dobrze współpracuje.
Nie ma problemu quorum podczas posiedzeń Rady. Zawsze jest odpowiednia ilość osób podczas zebrań, na których podejmowane są decyzje.

Ograniczenia:
Jednak znaczna część członków/kiń Rady nie angażuje się w działania Rady i Sejmiku, ani podczas obrad Rady (np. na zwykłe posiedzenia Rady część członków często nie przyjeżdża), ani  między posiedzeniami Rady. W Sejmiku nie ma mechanizmów wykluczania z Rady członków mało aktywnych.

Rekomendacja:
Jest to jeden z priorytetów w planowania na kolejne lata: jak zaktywizować członków Rady, ale także organizacje do działania na rzecz WMSON
Warto na najbliższym posiedzeniu Zarządu i Rady zastanowić się nad wypracowaniem narzędzi motywacji oraz egzekwowania obowiązków członka Rady.
Pojawiły się różnorodne pomysły, m.in. zaproponowano zmianę w regulaminie wyborów do Rady – osoby do Rady zgłaszane powinny być np. na pół roku przed wyborami, tak, aby inni członkowie mogli obserwować ich aktywność na rzecz Sejmiku. Ograniczyłoby to drogę dla osób małoaktywnych.
Kolejną propozycją było położenie większego nacisku, jest to już teraz robione, ale należy to wzmocnić, na uświadamianie przed wyborami, że członkostwo w Radzie to praca i obowiązki, a nie tylko funkcja honorowa.  Ponadto pojawił się pomysł, aby wypracować system nominacji do Rady (w tej chwili każdy może się zgłosić) oraz kryteria, które powinien spełniać członek Rady, a które promowałyby aktywność na rzez Sejmiku. Ponadto można też wprowadzić prezentację kandydata do Rady przez osoby zgłaszające go (prezentacja jego dotychczasowych dokonań i działań na rzecz Sejmiku).

DZIAŁANIE ZARZĄDU (prezydium Rady- 6 osób)
Oceny od 2,00 do 3,00 – średnia 2,75 ( w skali od 1 do 4)
Poszczególnie członkowie Zarządu są odpowiedzialni za określone obszary działania organizacji. Niektórzy członkowie Zarządu biorą udział w pracach Komisji tematycznych istniejących w organizacji.

Mocne strony:
Bardzo duża aktywność 2 osób w Zarządzie: prezesa i skarbnika, wspierają oni bardzo biuro w jego działaniach.
Zarząd jest wspierany przez bardzo dobry zespół pracowników biura, w tym koordynatorkę mającą wieloletnie doświadczenie w te pracy i wysokie kompetencje merytoryczne.

Ograniczenia:
Główny ciężar pozyskiwania środków spada na koordynatorkę i zespól biura. To oni są odpowiedzialni za pisanie wniosków o dotację.
Poza funkcją Skarbnika i Prezesa, członkowie Zarządu nie mają podzielonych między siebie funkcji w Zarządzie. 
Zespół jest przeciążony zadaniami.

Rekomendacja:
Warto zadbać o to, aby w nowym Zarządzie funkcje były bardzo jasno określone, tzn. aby każdy z członków Zarządu miał przypisany jakiś konkretny zakres odpowiedzialności za który będzie odpowiadał.

PLANOWANIE
(długofalowe/strategiczne oraz krótkoterminowe/operacyjne)
Oceny od 1,50 do 3,50 – średnia 2,50 ( w skali od 1 do 4)
Planowanie jest rozszerzane i bardziej ukierunkowane na przyszłość. Planowanie długookresowe/ strategiczne jest tworzone wokół misji organizacji.

Mocne strony:
Opracowywane są plany roczne Sejmiku. Są one często powiązane z realizowanymi w danym roku projektami. Są pojedyncze zadania, które są planowane w wieloletniej perspektywie – działania na rzecz przywrócenia Stadionu Leśnego.
Organizacja dobrze radzi sobie z planowaniem krótkoterminowym/operacyjnym.

Ograniczenia:
Nie ma kilkuletniej (3-5 letniej) strategii działania.  Wydaje się, że osoby zarządzające - zarząd oraz koordynatorka pracy biura - mają wizję perspektywicznego rozwoju Sejmik, ale nie jest ona przedyskutowana, ujednolicona i upowszechniona wśród członków Sejmiku. Nie ma także jej operacjonalizacji, czyli przełożenia na konkretne działania do realizacji na przestrzeni najbliższych lat.

Rekomendacja:
W związku z nową kadencją władz warto zorganizować planowanie strategiczne wykorzystując już materiały opracowane podczas konsultacji. Dobrze byłoby, gdyby w planowaniu mogli wziąć udział wszyscy członkowie Rady. Oprócz wartości planistycznych mogłoby to być także czynnikiem motywującym do pracy w Radzie. Także podczas podziału obowiązków związanych z realizacją strategii można by odpowiedzialnymi za dane zadanie uczynić poszczególnych członków Rady.

MONITORING I EWALUACJA
Oceny od 1,25 do 2,5 – średnia 2,00
Ocena przeprowadzana jest okazjonalne; zwykle na prośbę darczyńcy, a dokonują jej zewnętrzni eksperci.

Mocne strony:
Na zakończenie szkoleń są przeprowadzane ankiety. Organizacja zdecydowała się na rozpoczęcie procesu samoewaluacji i zapisała to w jednym z wniosków o dotację. Pierwszy krok w kierunku przeprowadzania ewaluacji został zrobiony.

Ograniczenia:
W niewielkim stopniu prowadzi się ewaluację działań ciągłych, np. doradztwa prawnego czy psychologicznego. Jest to związane m.in. z faktem, że usługi te są prowadzone stosunkowo od niedawna (ok. 3 miesięcy).  Prowadzone ewaluacje np. szkoleń są jedynie oceną jakości działań, a nie ich skuteczności.

Rekomendacja:
Spróbować przeprowadzić ewaluację zewnętrzną, co najmniej 2 obszarów:
- Wizerunku Sejmiku w środowisku lokalnym, np. wśród innych organizacji nie będących członkami Sejmiku, administracji publicznej, mediów
- Skuteczności działań Sejmiku – zmianom, jakie na przestrzeni 16 lat zaszły w organizacjach należących do Sejmiku na skutek tej przynależności, zmianom, jakie zaszły w osobach indywidualnych korzystających z pomocy Sejmiku na przestrzeni kilku lat.
Osoby prowadzące warsztaty motywacyjne wyraziły potrzebę i możliwość przeprowadzenia ewaluacji pod kątem skuteczności zajęć wśród osób, które wzięły udział w warsztatach. 

 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI< PROMOCJA

Obszar nie punktowany

Mocne strony:
W prasie pojawiają się artykuły o Sejmiku w związku z organizowanymi przez niego  imprezami, np. piknikami, festynami.  W przypadku organizowania konferencji są na ogół przygotowywane materiały promocyjne dla dziennikarzy. 
Potencjalną możliwością do wypromowania działalności Sejmiku jest gazeta on-line „Olsztyn 24”. Ciekawe i profesjonalne materiały promocyjne poszczególnych projektów.
Organizacja ciekawych imprez, które przyciągają wiele osób i promują Sejmik.
Posiadanie strony internetowej, w ramach której można zamówić newsletter mailowy.
Bardzo dużym narzędziem promocyjnym są organizacje członkowskie, które w swoich działaniach i materiałach powołują się na przynależność do Sejmiku.

Ograniczenia
Media mało piszą na temat problematyki niepełnosprawności i samego Sejmiku. Sejmik ma niewielki wpływ, na to, co piszą dziennikarze – materiał nie jest dawany do autoryzacji.
Nie zawsze organizacje członkowskie powołują się na przynależność do Sejmiku (informacja i logo), nie ma bowiem ze strony Sejmiku takiego wymogu. Nie ma też mechanizmów chroniących Sejmik w przypadku, gdy powołują się na przynależność do Sejmiku organizacje lub osoby nie mające dobrego wizerunku w środowisku.
Nie jest jasne, kto może się wypowiadać na forum w imieniu Sejmiku i w jaki sposób ustalane są opinie czy treść oświadczeń wydawanych oficjalnie przez Sejmik. Od strony formalnej Sejmik jest reprezentowany przez Prezesa, ale od strony codziennych zadań pojawiły się głosy, że ktoś bierze udział w jakiejś konferencji czy też komisji i przedstawia się tam jako również reprezentant Sejmiku.  

Rekomendacje
Wg konsultantki obszar ten jest związany mocno z rolą jaką chce pełnić Sejmik w środowisku lokalnym. Czy chce być rzecznikiem/głosem środowiska osób niepełnosprawnych (gdyż dzięki dużej liczbie zrzeszonych organizacji mógłby taką role pełnić), czy też jedynie chce pełnić funkcję usługową w stosunku do organizacji członkowskich – np. doradztwo, szkolenia.
Mimo deklaracji, że Sejmik działa głównie dla organizacji, a pośrednio dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działania Sejmiku w dużym stopniu w ostatnim czasie skierowane są do osób indywidualnych. Warto przedyskutować w ramach odnawiania misji te dwie kwestie: rola jaka Sejmik ma pełnić, odbiorcy działań pożądani i realni oraz zastanowić się nad wzmocnieniem tych obszarów, które SA pożądane, a które w tej chwili zajmują mało miejsca w działaniach sejmiku.
Dopiero ustalenie, tych kwestii pozwoli na opracowanie strategii promocyjnej i medialnej, oraz ewentualne wprowadzenie zapisów mówiących o obowiązkach promocyjnych organizacji  członkowskich względem Sejmiku.

Można także zastanowić się nad modyfikacją strony internetowej tak, aby odzwierciedlała ona grupy odbiorców i formy działań oferowane przez Sejmik. Może na stronie zrobić zakładkę z materiałami dla mediów, co uchroniłoby przed błędnie podawanymi nazwami i innymi podstawowymi błędami dziennikarskimi.

CZŁONKOWSTWO 
Obszar nie punktowany

Mocne strony
Jest ponad 37 org. członkowskich. Sejmik skupia wszystkie kluczowe organizacje w terenie.
Nie ma sytuacji trudnych, konfliktowych pomiędzy członkami. Poszczególne organizacje współpracują ze sobą przy realizacji przedsięwzięć. Jest bardzo atrakcyjna oferta dla organizacji członkowskich.

Ograniczenia:
Współpraca i wymiana informacji dotyczy tylko niedużego grona organizacji. Znaczna część organizacji członkowskich jest mało aktywna. Przedstawiciele nie wszystkich organizacji się znają. Część organizacji mało mówi o swoich działaniach, a tym samym są one nieznane. Nie ma formalnej bazy zasobów poszczególnych organizacji członkowskich. Pojawia się czasem postawa roszczeniowa.
Nie wszystkie organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi są członkami Sejmiku – są jeszcze białe plamy na mapie regionu – tereny, gdzie Sejmik nie ma żadnej swojej organizacji.

Rekomendacja
Kluczowym celem wewnętrznym na najbliższy rok powinno być zwiększenie aktywności członków stowarzyszenia (organizacji członkowskich) oraz rozpoczęcie dyskusji na temat tego co to znaczy odpowiedzialne członkowstwo.
Sejmik oferuje bogatą ofertę, nie oczekując/wymagając nic w zamian, oprócz płacenia składek – może to być jedną z przyczyn postawy roszczeniowej i niskiej aktywności organizacji członkowskich. Warto spróbować wprowadzić jakieś wymagania w stosunku do organizacji członkowskich, których nie wypełnianie skutkuje np. częściową odpłatnością za ofertę, może nawet lepiej stosować wzmocnienia pozytywne, tzn. wyjazdy zagraniczne jako premie dla aktywnie działających organizacji. Rozwiązania takie już mają miejsce, warto je jedynie „nagłośnić” i wprowadzić jako zasadę i normę w organizacji.

Może oprócz Rady próbować organizować spotkania mniejszej grupy organizacji wokół różnorodnych problemów, np. strategia rozwoju regionu i nasz na nią wpływ czy projekty systemowe realizowane przez PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych, itp.
Być może na początku byłby mały oddźwięk, ale wydaje się, że rozbudza to kulturę dialogu i z czasem staje się istotnym narzędziem aktywizacyjnym.

Warto też odpowiedzieć na pytanie czy Sejmik powinien czy też nie powinien zwiększać liczby swoich członków – z jednej strony jest to większa ilość funduszy ściąganych poprzez składki, z drugiej jednak strony pytanie o celowość rozszerzania liczby członków). Jeśli podjęta zostanie decyzja za rozszerzeniem jako wartością, to warto opracować „strategię” rozszerzenia. Warto się zastanowić nad tym czy nie powierzyć zadania dbania o sieć członkowską jednej osobie. Może to być osoba z biura, ale także jeden z członków Zarządu lub ktoś z Rady. Stały, bieżący kontakt z członkami (poza okresem intensywnych wydarzeń) też mógłby być czynnikiem wzmacniającym.

Być może Sejmik jest już w takim momencie rozwoju, w którym mógłby wzmacniać swoje organizacje członkowskie poprzez standaryzowanie usług na rzecz osób niepełnosprawnych, co byłoby zgodne z polityką ujednolicania procedur i standardów z wytycznymi unijnymi.

Celem najbliższych 4 lat powinno być doprowadzenie do sytuacji, w której przynależność do Sejmiku byłaby zaszczytem (cyt. jednej z osób uczestniczących w pracy grupy)
Kolejną rzeczą jest założenie na stronie internetowej zakładki, na której organizacje członkowskie mogłyby się promować, być może można by wprowadzić także intranet (logowaną część strony dostępną tylko dla członków Sejmiku, na której m.in. mogłaby powstać baza zasobów poszczególnych organizacji).

 

ZAPLECZE FINANSOWO _ TECHNICZNE

Mocne strony:
Jest biuro oddane w użytkowanie przez administrację rządową. Jest zespół, bardzo zmotywowany do pracy (pracował bez środków finansowych), Jest bardzo dobry koordynator.
Środki na działania z PFRON oraz z innych pozarządowych źródeł finansowania.
Współpraca partnerska przy realizacji projektu z EFS z PZN.

Ograniczenia
Duża ilość zadań, przeciążenie zespołu, brak formalnie nominowanego kierownika/dyrektora biura, mającego formalne kompetencje do podejmowania samodzielnych decyzji zarządczych.
Brak stabilizacji finansowej. 1% nie jest potencjalnym źródłem finansowania (przekazywany jest głównie na własne organizacje). Duże uzależnienie od środków PFRON.  Nieterminowe płacenie składek przez organizacje członkowskie.
Brak własnego źródła finansowego – np. działalności gospodarczej lub częściowej odpłatności za usługi.
Mały lokal, nie pozwalający na rozszerzanie ani działalności ani zespołu.

Rekomendacje
Uruchomienie własnego źródła finansowania – dobór odpowiedniej formy (poza Stowarzyszeniem – np. spółka z o.o. czy komandytowa czy w strukturach,, itp.)
Złożenie samodzielnego wniosku do EFS PO KL, dzięki któremu można by zapewnić stabilność finansową, na co najmniej 2 lata i rozszerzenie kadry. 
Wydaje się, że lokal jest w tej chwili jedną z kluczowych barier utrudniających rozwój Sejmiku. Może warto zastosować strategię agresywną i mimo niechęci rozdzieleniu zespołu np. przy przygotowywaniu najbliższego wniosku o dofinansowanie wpisać wynajem lokalu na część zadań, np. na Centrum (z jednej strony utrzymując dotychczasowy lokal i tworząc filie w innym miejscu) lub wypracowanie innych rozwiązań.
Ponieważ pojawiły się też propozycje nawiązania ściślejszej współpracy z biznesem warto zintensyfikować już podjęte działania, wykonując szereg spotkań z przedstawicielami przedsiębiorców. Dobrym obszarem do negocjacji wg członków Sejmiku jest inicjatywa przywrócenia stadionu leśnego.
 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI/INSTYTUCJAMI

Mocne strony
Jako kluczowi partnerzy Sejmiku, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze zostały wskazane organizacje i instytucje jak PZN, Amazonki, Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji, PCK. Są to jednocześnie podmioty, które mają duży wpływ na kształt polityki i podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jako poprawną określono współpracę z PFRON (jako instytucja), Prezydentem Miasta, Marszałkiem, Wojewodą, ROPS MOPS, kościół, Urząd Miasta.

Jako mniej wpływowych partnerów określono: Radę Miasta, Starostwo, PCPR, przedstawicieli biznesu i parlamentarzystów (na 2 planszach).

Ograniczenia
Nie wskazano żądnych trudności we współpracy.

Rekomendacje i wnioski
Weryfikacja tych informacji mogłaby nastąpić tylko poprzez ewaluację zewnętrzną.


W-MSON ZA 5 LAT

Dyskutując nad wizją Sejmiku za 5 lat wskazano przede wszystkim na konieczne zmiany w strukturze.

Struktura                                
• Skład Zarządu: Prezes + 2 zastępców, (zmniejszenie stanu Prezydium, w stosunku do obecnego)
• Ilość osób w Radzie - do 7 osób łącznie  (mniej liczna Rada)
• Biuro: dyrektor, (koordynator/ka), księgowa, kierowca, asystent- animator ds. kontaktów z organizacjami, fundraiser (biznes, 1%, promocja), specjalista ds. projektów +  2 pracowników (nowe stanowiska, w tym stanowisko – kierownika/dyrektora biura)
• Specjaliści: 6 osób (merytoryczni) – doradca zawodowy, prawnik, psycholog,
 

Usługi
• konferencje, szkolenia, warsztaty, poradnictwo
• objęcie w większym stopniu rodzin ON
• porady internetowe, konsultacje społeczne, pomoc samorządom w opracowywaniu strategii współpracy z organizacjami pozarządowymi osób niepełnosprawnych
• Otwarcie Europejskiego Centrum Integracji, Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu
• Wprowadzenie przedstawiciela Sejmiku do Sejmu


Majątek
• prowadzona jest działalność gospodarcza, w zakresie biura turystycznego, szkoleń, pomocy w pisaniu projektów, doradztwa, szkoleń z fundraisingu
• własny lokal (duży), własny transport, 4-5 pomieszczeń, dostęp do Sali szkoleniowej

Szanse i zagrożenia, na które warto zwrócić uwagę

Kluczowe możliwości
• Integracja środowiska O.N.
• Możliwość dotarcia do różnych grup interesów poprzez członków
• Środki unijne
• Współpraca z organizacjami z całej Europy (EDF, itp.)
• Zmiana przepisów prawnych (prace trwają)
• Wytyczne promujące projekty realizowane w partnerstwie
• Aktywna dobra współpraca z władzami miasta i województwa
• Bezpośrednie zwracanie się do władz państwowych w sprawach nurtujących środowisko

Kluczowe zagrożenia
• Zbyt mała promocja Sejmiku poza środowiskiem O.N.
• Zmienna sytuacja polityczna -> ustawodawstwo oraz osoby decyzyjne w instytucjach finansujących.
• Niechęć urzędników do współpracy z organizacjami pozarządowymi
• Niskie zaangażowanie osób niepełnosprawnych w organizacjach powołanych na ich rzecz.
• Niepewna sytuacja w PFRON 
• Coraz większa konkurencja – coraz więcej  organizacji aplikuje o środki
• Brak ciągłości funduszy unijnych (koniec w 2013 roku)
• Cykliczność – brak stałego (zależna od wyborów) zainteresowania się problemami O.N. przez kandydatów na parlamentarzystów, radnych i innych szczeblach zarządzania

 

PODSUMOWANIE DYLEMATY DO DYSKUSJI

- Partycypacja a skuteczność – zwiększenie udziału organizacji członkowskich w procesie konsultowania kierunków rozwoju Sejmiku zaktywizuje je, ale może spowolnić pracę

- Elitaryzm a egalitaryzm – czy dążyć do skupiania wszystkich organizacji z województwa, czy przynależność do Sejmiku powinna być powodem do dumy

- Wsparcie a rzecznictwo – w jakim stopniu Sejmik powinien zajmować się doradztwem, szkoleniami, itp.. A w jakim być rzecznikiem dla administracji publicznej interesów organizacji i osób niepełnosprawnych, wpływać na zapisy w strategiach rozwoju czy rozwiązywania problemów społecznych

- Autonomia a standaryzacja – czy organizacje należące do Sejmiku powinny mieć wspólne standardy jakości jeśli oferują, prowadzą te same działania, czy Sejmik powinien np. wypracować standard członkowstwa (co to znaczy być członkiem – to już jest ale świadomość i egzekwowalność tego jest niewielka).

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W