Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Informacja o projekcie CIPONCentrum Informacyjno - Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych jest realizowane w okresie do 01.03.2019 r do 31.03.2022 r. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie. 

Celem projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych jest kontynuacja systemu bezpłatnego udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do porad psychologicznych, pedagogicznych, społeczno-prawnych na terenie województw: warmińsko - mazurskiego, pomorskiego. 

Beneficjentami projektu mogą być osoby zamieszkujące jedno z dwóch województw /pomorskie, warmińsko- mazurskie/ posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim (nie więcej niż 10% BO) stopniu niepełnosprawności (wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym). Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów potrzebujących wsparcia w postaci bezpłatnych porad prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz uzyskania informacji o przysługujących uprawnieniach, usługach, możliwości pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej itp. Oferta jest kierowana do wszystkich osób niepełnosprawnych niezależnie od wieku, płci, rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania na terenie wymienionych województw.

Wsparcie realizowane w ramach projektu:

- Udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

- Poradnictwo prawne. Ustalenie sytuacji prawnej beneficjenta, pomoc w uzyskaniu brakującej lub zaginionej dokumentacji (wezwań, postanowień, decyzji itp.) oraz pomoc w uporządkowaniu i skompletowaniu niezbędnych w prowadzonych sprawach dowodów, które wielokrotnie decydują o konkretnym rozstrzygnięciu. Pomoc w przygotowaniu pism, w tym procesowych (np.: pozwy, sprzeciwy, odpowiedzi na pisma sądowe, urzędowe itp.) Pomoc w pozasądowym rozstrzygnięciu sporu lub z wykorzystaniem polubownych rozwiązań, w tym zawezwań do ugody.

- Poradnictwo pedagogiczne, edukacyjne. Tworzenie ścieżki edukacyjno - zawodowej, ale też pomoc w rozwiązywaniu problemów, które napotka w swoim rozwoju. Wsparcie odbywa się w formie indywidualnych konsultacji. Rozpoczyna się analizą potrzeb beneficjenta, oceną jego możliwości i preferencji. Pedagog wspólnie z beneficjentem określa cel, do którego dążą.

- Poradnictwo psychologiczne. Informacje o możliwościach psychofizycznych osoby niepełnosprawnej oraz doświadczanych przez nią trudnościach. W trakcie indywidualnego spotkania z psychologiem zostanie zanalizowana dotychczasowa oraz aktualna sytuacja osobista, rodzinna i zawodowa osoby niepełnosprawnej. Podczas rozmowy psycholog wstępnie zdiagnozuje zakres wsparcia, którego wymaga dana osoba niepełnosprawna. Postawiona zostanie diagnoza dotycząca kontynuacji wsparcia. 

 Z usług doświadczonych specjalistów można skorzystać :

·         odwiedzając Centrum osobiście, 

·         telefonicznie, 

·         listownie, 

·         drogą elektroniczną.

 

Nasze biura:


Biuro projektu Olsztyn:


mapa2

mapa3

al. M.J. Piłsudskiego 7/9 pok. nr 14
10-575 Olsztyn
Tel.: 89 523 22 14
e-mail: biurokarier.olsztyn@wp.pl

Biuro projektu Gdańsk   


biurog

mapa1

80-462 Gdańsk
al. Jana Pawła II 20, pok. nr 323, 324 (III piętro)
Tel.: 798-668-815
e-mail: biurokarier.gdansk@wp.pl

 

 

logop

Projekt Centrum Informacyjno – Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W