Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Projekty: Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego


 

Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od 01.02.2017 r. realizuje projekt „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu jest dokonanie przeglądu i analizy zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej woj. warmińsko-mazurskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), opracowanie zaleceń/rekomendacji wdrożeniowych w obszarach wymagających zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w zakresie realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej.

Niniejszy projekt jest bardzo ważnym elementem procesu wdrażania KPON na szczeblu regionalnym w Polsce. W KPON zawarte są założenia prawidłowego przebiegu wdrożeniowego, które mają charakter obligatoryjny i które zostały uwzględnione w projekcie. Zobowiązanie krajów, które ratyfikowały KPON, do respektowania tych wymogów wynika z Art. 4 pkt. (d), który zobowiązuje Państwa Strony do powstrzymywania się od angażowania w jakiekolwiek działania lub praktyki, które są niezgodne z KPON i zapewnienia, że władze i instytucje publiczne będą działały zgodnie z KPON. Istotne założenia odnośnie procesu wdrożeniowego KPON zawarte są również w Światowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Standardowych Zasadach Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych a obowiązek ich uznawania wynika z Preambuły KPON pkt. (f). Również Komitet ds. Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ nawiązuje do prawidłowego przebiegu procesu wdrożeniowego, rekomendując skuteczne sposoby wprowadzania przepisów, polityk i praktyk w zgodzie z KPON.

Do badania w województwie warmińsko-mazurskim zakwalifikowanych będzie 50 jednostek, w tym Urząd Marszałkowski wraz z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem, Urząd Wojewódzki wraz z delegaturami, w których prowadzona jest obsługa mieszkańców, 4 instytucje administracji zespolonej dobrane w sposób celowy z uwzględnieniem istotności ich zadań w kontekście przestrzegania KPON, 2 Urzędy Miast na prawach powiatu (Olsztyn i Elbląg), 16 starostw powiatowych i 26 urzędów gmin, w tym 4 gminy miejskie, 10 miejsko-wiejskich i 12 wiejskich.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie dokonanie przeglądu zadań instytucji monitorowanych pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Obejmie on  wypełnienie przez daną instytucję ankiety samooceny a na podstawie uzyskanych danych i analizy dokumentów zespoły monitoringowe dokonają wstępnego wyboru obszarów monitoringu dla każdej jednostki. Wstępnie wybrane obszary zostaną poddane konsultacjom - dla oceny każdej jednostki monitorowanej zostaną przeprowadzone badania FGI, w których uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne o różnych typach niepełnosprawności, osoby z ich otoczenia mające kontakt z instytucją monitorowaną oraz przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących ON lub działających na ich rzecz i mający kontakt z monitorowaną instytucją. Przeprowadzone będą również badania IDI z członkami społecznej rady ds. ON lub członkami rady działalności pożytku publicznego.

Wstępny przegląd instytucji monitorowanych odbędzie się w formie spotkań bezpośrednich wszystkich członków zespołów monitoringowych z personelem instytucji monitorowanej. Po opracowaniu i akceptacji przez instytucję monitorowaną planu monitoringu, rozpocznie się kolejny etap współpracy - przeprowadzenie monitoringu. Działanie koncentrować się będzie na zebraniu danych na temat działań instytucji monitorowanej, ich analizie i opracowaniu raportu wstępnego wraz z rekomendacjami, przekazaniu raportu do instytucji monitorowanej, uzyskaniu uwag do raportu, przedyskutowaniu ich na spotkaniu podsumowującym i w wyniku tych działań opracowaniu Raportu końcowego wraz z rekomendacjami dla każdej instytucji.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja wykorzystania rekomendacji w analizowanych jednostkach administracji publicznej poprzez realizację wizyt weryfikujących służących ocenie stopnia wykorzystania i wdrożenia rekomendacji.  W oparciu o różnorodne metody weryfikacji zespół monitoringowy oceni stopień wykorzystania rekomendacji oraz opracuje Raport weryfikacyjny.

Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym działaniom organizacji i instytucji w ramach projektu, wdrożeniu rekomendacji w jednostkach monitorowanych, przyczynimy się do zmniejszenia barier równościowych i poprawienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

 

Wszystkie zainteresowane instytucje i osoby zapraszamy do współpracy

 

Wartość projektu: 1 658 999,89 zł

w tym wkład UE: 1 398 205,10 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl


harmonogram wsparcia


Kontakt 

Lider Partnerstwa:

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 lok. 14

10-575 Olsztyn

tel./fax. 89 523 22 14

e-mail: monitoring.konwencja@gmail.com

Koordynator Personelu Monitoringowego: dr Dariusz Śledź

e-mail: dsledz.monitoring@gmail.com

 

Partner:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

ul. M. Kotańskiego 1

10-176 Olsztyn

tel./fax. 89 523 60 92

www.federacjafosa.pl

 

 

 

 


Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres e-mail autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja WMSON nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W