Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Projekty: Krok ku samodzielności


 

Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Czas trwania projektu: lipiec 2016 – marzec 2018

Projekt skierowany jest do absolwentów z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zakończyli naukę w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych na poziomie ponadgimnazjalnym (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła przysposabiająca do pracy) w roku 2017, nie pracują, nie uczą się oraz nie szkolą.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia i utrzymania pracy na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie dogłębna, wieloprofilowa diagnoza społeczna

i zawodowa wszystkich uczestników.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  • wsparcie indywidualne trenera pracy,
  • wsparcie psychologa,
  • diagnozowanie umiejętności zawodowych,
  • nabywanie lub uzupełnianie umiejętności/kwalifikacji zawodowych przez odbywanie praktyki, próby pracy
  • staże zawodowe,
  • wysokiej jakości szkolenia zawodowe,
  • poszukiwanie ofert pracy,
  • współpraca z pracodawcami i współpracownikami,
  • wsparcie na stanowisku pracy, aż do momentu uzyskania samodzielności,
  • monitorowanie procesu zatrudnienia.

Ponadto uczestnicy projektu otrzymują: 

·        zwrot kosztów dojazdów,

·        stypendia za udział w szkoleniach zawodowych i stażach,

·        wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz tłumacza języka migowego (PJM).

 

 

Obecnie w ramach projektu wsparciem objętych jest 14 osób. Otrzymują one na bieżąco wsparcie trenera pracy i psychologa. Trenerzy pracy, w pracy z uczestnikiem projektu, szczególnie zwracają uwagę nad urealnieniem wiedzy w zakresie „co to znaczy praca”, postawami pracowniczymi i kontaktami z pracodawcami i współpracownikami. Dla części uczestników zorganizowano szkolenia zawodowe, min. w zakresie opiekuna osób starszych, tapicera meblowego, kucharza małej gastronomii czy też pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Wszystkie szkolenia w części praktycznej realizowane były u pracodawców, w realnych warunkach na danym stanowisku pracy. Wszyscy uczestnicy szkoleń, po przystąpieniu do egzaminów końcowych, zakończyli je z wynikiem pozytywnym nabywając tym samym nowe kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy projektu mają również możliwość nabywania nowych umiejętności w trakcie 3-miesiecznych staży zawodowych u pracodawców. Dzięki stażom mają możliwość poznania praktycznych aspektów zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy, nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również wymiarze interpersonalnym. Okres stażu daje im możliwość nabycia konkretnych umiejętności praktycznych, ale również pozwala rozwijać ich relacje z innymi ludźmi oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Obecnie już dwoje uczestników podjęło zatrudnienie, co jest najbardziej wymiernym efektem podjętych działań w projekcie i profesjonalnemu wsparciu trenerów pracy i psychologów.

Aktualny harmonogram realizacji wsparcia.doc

 

Serdecznie zapraszamy do biura projektu:

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17 lok. 109

10-575 Olsztyn

Tel. 500 206 665, tel/fax: 89 523 84 01

e-mail: krokus2016@wp.pl

www.wmson.eu

 

karta zgloszenia

 

Informacja o projekcie w języku migowym:

https://youtu.be/UFnPrHIac1U


Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres e-mail autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja WMSON nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W