Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Projekty: Centrum Aktywności - harmonogram wsparcia - kwiecień 2017 r


Harmonogram wsparcia w ramach Centrum Aktywności:

 

Trenerzy aktywności 

03.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

04.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

05.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

06.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

07.04.2017 r, - godz. 7.00-17.00

10.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

11.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

12.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

13.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

14.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

18.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

19.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

20.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

21.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

24.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

25.04.2017 r. - godz. 7.00-16.00

26.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

27.04.2017 r. - godz. 7.00 -16.00

28.04.2017 r. - godz. 7.00-17.00

Doradca całożyciowy

05.04.2017 r, - godz. 9.00-15.00

07.04.2017 r. - godz. 9.00-14.00

19.04.2017 r. - godz. 9.00-14.00

20.04.2017 r. - godz. 9.00-14.00

21.04.2017 r. - godz. 9.00-15.00

26.04.2017 r. - godz. 9.00-14.00

28.04.2017 r. - godz. 9.00-15.00

 

CENTRUM AKTYWNOŚCI zostało powołane przez Sejmik na początku 2015r, obecnie rozwijamy jego działalność poprzez Projekt pt. „Centrum Aktywności” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”.

Celem funkcjonowania Centrum Aktywności jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu większej samodzielności, w skuteczniejszej realizacji działań związanych z aktywnością społeczną i zawodową. Działania Centrum oparte są na innowacyjnym modelu „Trener/ka Aktywności” wypracowanym i przetestowanym na Dolnym Śląsku przez Fundację Eudajmonia i własnych doświadczeniach. 

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i aktywności w życiu w wymiarze społecznym i zawodowym 60 osób (w tym 70% ON) w wieku 18-64 lata zamieszkujących Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki, nidzicki i mrągowski poprzez realizację usług aktywnej integracji społeczno - zawodowej w ramach istniejącego Centrum Aktywności jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.


Działania.

Usługi aktywnej integracji - wsparcie trenera aktywności:

Głównym celem jest indywidualna aktywizacja społeczno – zawodowa z uwzględnieniem specyficznych możliwości i potrzeb uczestników poprzez opracowanie i realizowanie Indywidualnego Planu Rozwoju.


Usługi aktywnej integracji – doradztwo psychologiczne, całożyciowe, grupowe, zajęcia poza placówką, pakiet aktywizujący:

Doradztwo indywidualne w zależności od potrzeb świadczone przez doradcę całożyciowego oraz psychologa. 

Warsztaty grupowe realizowane przez doradcę całożyciowego oraz psychologa.

Wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno - zawodowymi.

Pakiet aktywizacyjny: określona pula środków, z której można sfinansować zakup produktów lub usług (dietetyk, wizażysta, zdjęcia do dokumentów, itp.).


Usługi aktywnej integracji – szkolenia, staże, wsparcie pracodawców:

Indywidualne szkolenia zawodowe dla uczestników o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Staże zawodowe (3-6 m-cy) dla uczestników o bardzo małym doświadczeniu zawodowym.

Konsultacje dla pracodawców dotyczące tworzenia miejsc pracy, dostosowania stanowisk.


Grupą docelową projektu są :

osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne - wg przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (dotyczy potencjalnych odbiorców usług asystenckich).

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, 

osoby zamieszkujące miasto Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki, mrągowski i nidzicki,

osoby w wieku aktywności zawodowej.


Rekrutacja i diagnoza wieloprofilowa.

Rekrutacja i diagnoza wieloprofilowa uczestników do projektu prowadzona jest w okresie marzec – kwiecień 2017 roku (I edycja); marzec – kwiecień 2018 roku (II edycja) oraz marzec – kwiecień 2019 roku (III edycja)


Biuro Projektu: 

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.107, 

10-575 Olsztyn, e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01, 

kom. 504 22 55 95

 

ZAPRASZAMY !


Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres e-mail autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. Redakcja WMSON nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W