Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Wsparcie bez barier - diagnozaDiagnoza sytuacji organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim i założenia projektu WSPARCIE BEZ BARIER.

Ideą przewodnią projektu WSPARCIE BEZ BARIER  jest włączenie się  do realizacji zobowiązania Unii Europejskiej do budowania EUROPY BEZ BARIER, poprzez  niwelowanie barier rozwoju i skutecznego działania organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji zapewnienie promocji praw  i pełniejszego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczności regionu. UE przyjęła Standardowe Zasady Wyrównywania Szans osób niepełnosprawnych ONZ, doceniające rolę organizacji osób niepełnosprawnych i dostępność wszelkich usług, informacji, obiektów (np. komunikacja niesłyszących w języku migowym, środki techniczne dla niewidomych, dostępność obiektów, teksty łatwe w czytaniu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zasada 5,18).Te założenia będziemy wdrażać realizując projekt.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (W-MSON) jako sieć organizacji osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko - mazurskim (obecnie 39 NGO) wspomaga realizację ich celów statutowych, wspieramy zrzeszone i nie zrzeszone NGO w ich działaniach i rozwoju, poprzez działające od 2001 r. Centrum Informacyjno-Szkoleniowe W-MSON(CI-S). Działania te są nie wystarczające. Od 2009r. Sejmik prowadzi ewaluację swoich działań i diagnozę potrzeb.

Zgodnie z misją W-MSON i zdiagnozowanymi potrzebami - (brak badań III sektora osób niepełnosprawnych w woj. warmińsko – mazurskim, bazujemy głównie na własnych opracowaniach, badaniach, doświadczeniu), chcemy zapewnić długofalowe, indywidualne wsparcie organizacjom, w tym nowym, które dopiero kiełkują, a chcą realizować pomoc, rehabilitację, aktywizację na rzecz swoich środowisk osób niepełnosprawnych. W tym celu planujemy realizację niniejszego projektu, który będzie rozszerzeniem działań dotychczasowego CI-S. Projekt ten będzie uzupełnieniem działań istniejącej sieci  COP, ROEFS, Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej o działania wspierające, tam nie realizowane czy nie dostępne dla osób niepełnosprawnych.  Chcemy  uwzględnić w pracy naszego Centrum specyficzne potrzeby organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpracować ściśle z innymi centrami wspierającymi NGO (prowadzonymi np. przez ESWIP).

Organizacje osób niepełnosprawnych, oprócz niezbędnych rodzajów wsparcia wspólnych dla wszystkich NGO (np. zarządzanie organizacją, projektami, planowanie strategiczne, rozwój działalności gospodarczej, ekonomii społecznej, opracowywania standardów działań), potrzebują wsparcia specyficznego, dostępnego, nie realizowanego dotychczas w wystarczającym stopniu (np. prawo „branżowe”, konwencje, zalecenia, strategie UE i ONZ dot. osób niepełnosprawnych, wyniki badań, analiz nt. osób niepełnosprawnych – znajomość, umiejętność promowania i wdrażania w społecznościach lokalnych, regionalnych, umiejętność wykorzystywania tej wiedzy przy tworzeniu projektów). Bardzo istotną kwestią jest konieczność doskonalenia umiejętności realizowania funkcji rzeczniczej na rzecz swoich podopiecznych w zakresie wszystkich 15 działań określonych w Planie Działań Europy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wcześniejsze diagnozy własne i badanie ankietowe przeprowadzone w kwietniu 2011r.pokazuje, że tylko 40% NGO działających na rzecz osób niepełnosprawnych korzystało dotychczas z wsparcia innych organizacji infrastrukturalnych centrów wsparcia niż WMSON. Największym problemem organizacji jest umiejętność skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Organizacje widzą w WMSON instytucję, która wesprze ich działania. Wg większości w regionie brak jest wsparcia szkoleniowego i doradczego dostosowanego do ich potrzeb i możliwości. Szkolenia i doradztwo wg badanych powinny dotyczyć takich zagadnień jak: pozyskiwanie funduszy, zarządzanie projektem, aspektów prawnych, umiejętności menadżerskich, praktycznych (np. szkolenia komputerowe, j. migowy, tworzenie i aktualizowanie stron WWW).

Słabo rozwinięte i nowo utworzone organizacje nie posiadają odpowiednich zasobów lokalowych i technicznych. Większości NGO brak wyposażenia, które ułatwi działalność, np. sali spotkań, telefonu, komputera, nie wszystkie mają dostęp do internetu, linii telefonicznej, nie mają rzutnika multimedialnego, aparatu. Diagnoza wskazuje na potrzebę utworzenia inkubatora, gdzie NGO będą mogły skorzystać bezpłatnie z lokalu, komputera z dostępem do Internetu, drukarek, kserokopiarek, projektorów multimedialnych, aparatów cyfrowych, itp.

Organizacje nie znają dostatecznie aktualnego prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych i NGO, nie planują w dłuższej perspektywie swoich działań, brak jest planowania i zarządzania strategicznego, większość organizacji nie potrafi lub nie prowadzi ewaluacji swoich działań. Może to skutkować niedostosowaniem działań do potrzeb beneficjentów.

Duży problem dla członków poszczególnych organizacji stanowi utrudniony, ze względu na koszty uczestnictwa i potrzebę dojazdu, dostęp do szkoleń. Brak wiedzy pozwalającej doskonalić umiejętności sprawnego funkcjonowania i zarządzania organizacją pozarządową oraz możliwości wymiany doświadczeń, powodują frustracje jej członków, co prowadzi do kryzysów, konfliktów. Specyficzne bariery (w komunikowaniu się) napotykają osoby niesłyszące działające w NGO. Około 300 osób posługujących się językiem migowym jako naturalnym, słabo zna język polski.

W latach 2007-2010 w poddziałaniu 6 i 7 POKL konkursu w województwie złożono tylko 42 projekty dotyczące osób niepełnosprawnych, 15 przyjęto do realizacji (Raport Polskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych - 2010r). Z tego tylko 4 (wg list rankingowych) realizują NGO. Około 20 organizacji realizuje zadania zlecone z PFRON.

W woj. zarejestrowanych jest 398 NGO działających na rzecz osób niepełnosprawnych (bazy.ngo.pl 2011r.) Wszystkich NGO jest 3901 (Urząd Statystyczny, Olsztyn).

Cel główny projektu: profesjonalizacja i wzmocnienie potencjału NGO działających na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko - mazurskim zwiększające ich skuteczność, adekwatność działań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe: - wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych NGO poprzez utworzenie 3 Oddziałów Centrum Informacyjno-Szkoleniowego WMSON w każdym z podregionów woj., mobilne poradnictwo i działania inkubacyjne,

- wzmocnienie potencjału ludzkiego NGO poprzez wzrost wiedzy i umiejętności członków/pracowników/wolontariuszy/,

- zwiększenie jakości i dostępności usług oferowanych organizacjom osób niepełnosprawnych w ramach systemu wsparcia NGO w województwie warmińsko - mazurskim poprzez ustalenie zasad wzajemnej współpracy i standardów usług dla osób niepełnosprawnych.

 Podstawowymi działaniami  w projekcie będzie poradnictwo (w tym mobilne, eksperci docierają do lokalnych organizacji w terenie), szkolenia dla kadry społecznej i pracowników, wolontariuszy zgodne z aktualnymi potrzebami, działania informacyjne, animacyjne, promocja dobrych praktyk z regionu, kraju i zagranicy. Planujemy funkcjonowanie Centrum z Oddziałami w Olsztynie, Elblągu i Ełku, z usługami inkubacyjnymi dla nowopowstałych organizacji osób niepełnosprawnych, gdzie będzie możliwość korzystania z lokalu, sprzętu biurowego i komputerowego, internetu, fachowych porad dotyczących rejestracji, księgowości itp.

 Diagnozy na próbie członków Sejmiku wskazują, że 90% chce się rozwijać, doskonalić umiejętności m.in. w pozyskiwaniu środków, oczekuje wsparcia. Do tej pory brakowało wsparcia NGO osób niepełnosprawnych dopasowanego do ich potrzeb i specyfiki działalności. Inne oferty, szkolenia, doradztwo adresowane jest ogólnie do NGO, przez co nie w pełni spełniają oczekiwania NGO osób niepełnosprawnych.

 Badanie NGO realizujących zadania zlecane przez PFRON (Raport Agrotec10r) rekomenduje potrzebę podjęcia działań, zmierzających do zwiększenia poziomu wiedzy organizacji w zakresie tworzenia projektów, wniosków, korzystania z badań poprzez: samokształcenie, promocję dobrych praktyk, zachęcanie wnioskodawców do udziału w szkoleniach organizowanych przez m.in. organizacje infrastrukturalne, podkreślając specyfikę zasad tworzenia projektów kierowanych do osób niepełnosprawnych (rekomendując nawet wydanie specjalnego podręcznika). Rekomendacje te dotyczące 20 NGO realizujących zadania zlecane PFRON w województwie, i ok. 50 aplikujących o te środki w ciągu ostatnich 3 lat (badanie własne, dane PFRON Oddział Warmińsko – Mazurski Olsztyn, 2010r).

 Z badań przeprowadzonych przez WMSON wynika, że głównymi barierami uniemożliwiającymi rozwój NGO jest brak sprzętu (np. komputera, telefonu), biura, sal. Pomoc świadczona NGO skupia się na dużych miastach, co utrudnia skorzystanie z niej osobom z małych miejscowości. Sytuacja finansowa NGO utrudnia dotarcie do dużych miast, aby skorzystać z pomocy. Założenia proj. były konsultowane z przedstawicielami NGO ON, zaplanowane działania dokładnie odpowiadają zgłoszonym oczekiwaniom. Zgłaszano m.in. potrzebę organizacji szkoleń, doradztwa z zakresu tworzenia i realizacji projektów, umiejętności miękkich, animacyjnych, pomocy w ewaluacji działań oraz wsparcia technicznego

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W