Wielkość czcionki:   obrazek obrazek obrazek     obrazek    Kolor czcionki i tła:   obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek     obrazek    Wersja tekstowa strony »
header

Zintegrowani Niepełnosprawni - podsumowanie ankietNasz projekt złożony na konkurs w MPiPS w ramach działania  5.4.2. PO KL i uzyskał pozytywną ocenę

Podsumowanie ankiet z członkami Sejmiku przed złożeniem projektu.


Czy warto zrealizować projekt na wzmocnienie sieci organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie, czy jest on potrzebny, dlaczego?
Wszyscy odpowiedzieli, że na pewno warto zrealizować taki projekt, jest taka potrzeba, wręcz konieczność. 

„W naszym województwie organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych są  rozproszone, pracują w małych, często zamkniętych środowiskach, są słabe zarówno organizacyjnie jak i finansowo. Wymagają ciągłego wsparcia i pomocy.”

Dzięki sprawniejszym organizacjom osoby niepełnosprawne w województwie będą miały większe oparcie. Taki projekt sprawi, że organizacje będą miały lepszy dostęp do informacji im potrzebnych, przyczyni się do poprawy kontaktów i współpracy NGO z administracją samorządową i rządową. Projekt jest niezbędny dla organizacji młodych, otrzymają one wzmocnienie głównie dzięki szkoleniom. Dłużej działające stowarzyszenia będą mogły przeszkolić nowe osoby, odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności działania. Wzmocnione organizacje, zdaniem badanych, będą też skuteczniej i częściej wykorzystywać środki unijne (głównie EFS).

Jakie powinny być najważniejsze cele tego projektu?
Organizacje wskazały, że cel główny takiego projektu powinien zakładać wzmocnienie Sejmiku jako sieci i poszczególnych jej członków, poprzez edukację (kadry zarządzającej ale i pracowników, członków, wolontariuszy, w wielu dziedzinach), rozwijanie zasad współpracy wzajemnej i na zewnątrz, co zaowocuje większą aktywnością, skutecznym rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych w województwie, ale też wzrostem liczby zrzeszonych i współpracujących ze sobą organizacji.

Jakie najważniejsze działania powinien obejmować projekt?
Najczęściej organizacje wskazywały na potrzebę działań szkoleniowych, doradczych, konsultacyjnych, coachingu. Szkolenia powinny być realizowane z pojedynczych tematów (otwarte) i w formie cyklów szkoleń (np. dla liderów organizacji). Działaniami szkoleniowymi, doradztwem powinni zostać objęci zarówno liderzy organizacji jak też pracownicy i wolontariusze. Również bardzo często wymieniano działania w zakresie dobrego przepływu informacji (usprawnienie przepływu informacji wewnątrz Sejmiku, dostarczanie przez Sejmik aktualnych informacji organizacjom, oraz działania informacyjno-promocyjne o jego działalności na zewnątrz). 
Ponadto w projekcie powinny się znaleźć, zdaniem organizacji:
-  działania zmierzające do lepszej, partnerskiej współpracy z samorządem (np. wspólne konferencje, spotkania, zespoły tematyczne),
-  wypracowanie standardów (działań, usług) obowiązujących wszystkie organizacje i nie tylko organizacje,
-  wypracowywanie wspólnego stanowiska w kluczowych dla ON sprawach,
-  budowanie struktur Sejmiku w powiatach,
-  organizowanie wizyt studyjnych i staży,
-  centra informacji o organizacjach.

Czego oczekiwalibyście jako organizacja i osobiście w ramach tego projektu?
Organizacje oczekują od projektu 
-  szerokiego wsparcia w lepszej realizacji swoich celów statutowych, 
-  pomocy w pozyskiwaniu funduszy na swoją działalność, 
-  ścisłej współpracy w ramach sieci, 
-  dobrego przepływu informacji, 
-  poznawania nowych rozwiązań, 
-  poszerzania kontaktów zawodowych i przyjacielskich.

Wyrażano chęć skorzystania ze szkoleń i doradztwa wymieniając konkretne tematy:
zdobywanie funduszy, przepisy prawne dot. NGO i systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, metodyka zarządzania projektami, pisanie i rozliczanie wniosków POKL, PFRON i innych, narzędzia informatyczne przydatne do realizacji projektów, planowanie działań, strategii, budżetu, tworzenie partnerstw, współpraca z mediami, etyka, transparentność, mediacje, negocjacje, komunikacja międzyludzka, psychologia pracy z trudnym klientem, kadry, bhp, finanse, sprawozdania, obowiązki wobec ZUS, US w organizacji, zbiórki publiczne, obsługa klienta niepełnosprawnego, język migowy, ekonomia społeczna, działalność gospodarcza w organizacji. Ponadto oczekiwane jest kontynuowanie spotkań integracyjno-szkoleniowych Zintegrowani Niepełnosprawni (z udziałem przedstawicieli sejmików z innych województw), wspólne wypracowywanie stanowisk i standardów.
 
 „Oczekujemy realnej pomocy w realizacji celów statutowych własnej organizacji, jej szerokiej współpracy z organizacjami o podobnej sferze działania, mówienia jednym głosem w sprawach ważnych dla całego środowiska osób niepełnosprawnych. Osobistego podniesienia kwalifikacji i kompetencji, świadomego i swobodnego poruszania się w gąszczu przepisów, poszerzenia kontaktów i grona przyjaciół.”

Jakie organizacje, instytucje należałoby zaprosić do współpracy przy tworzeniu i realizacji poszczególnych działań projektowych?
Należy zaprosić wszystkich chętnych do współpracy i pomocy, szczególnie wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z Sejmiku, instytucje odpowiedzialne za współpracę z NGO i realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Równie istotne byłoby zaproszenie organizacji mających doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu sieci, także tych, które będą mogły korzystać z usług sieci i współpracować w umocnieniu. Organizacje, instytucje i specjaliści winni być dobierani do każdego działania projektowego stosownie do treści tego zadania.
Warto zaprosić do realizacji poszczególnych działań „doświadczonych pracowników ngo-sów z Warszawy”.

Inne uwagi, propozycje dotyczące Projektu.  
„Projekt, z punktu widzenia małej organizacji, jest bardzo potrzebny.
Należy życzyć nam wszystkim powodzenia w konkursie.”

Wyszukiwarka

Partnerzy
Copyright by WMSON | Wykonanie: Olsztyn24
Strona dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powered by Tomasz N & Tomasz W